Aastase lepingu näidis

Aastase lepingu näidis

Spordiklubi harrastajaliikme õiguste ja kohustuste leping

Üldsätted

Spordiklubi võimaldab oma harrastajaliikmetele (edaspidi liige) kasutada spordirajatist asukohaga Aia 20 /Väike Rannavärava 4 käesolevas lepingus sätestatud tingimustel.

Pooled juhinduvad käesoleva lepingu täitmisel ka MTÜ põhikirjast, spordiklubi sisekorraeeskirjadest ja spordiklubi poolt kehtestatud liikmetasu määradest (spordiklubi kodulehel www.revalsport.ee.).

Poolte õigused ja kohustused

2.1. Spordiklubi võimaldab klubi liikmel kasutada spordirajatist vastavalt Lepingus sätestatule tingimusel, et spordiklubi liige on tähtaegselt tasunud liikmemaksu.

2.2. Spordiklubi liige kohustub spordiklubisse sisenemisel esitama liikmekaardi, mis on personaalne.

2.3. Spordiklubi liikmekaart on kehtiv ainult sellel märgitud isiku suhtes. Spordiklubi liikme õigusi ei saa loovutada ilma spordiklubi nõusolekuta. Vastasel juhul on trahv 50 eurot.

2.4. Spordirajatise kasutamine toimub vastavalt sisekorraeeskirjadele ja liikmetasu määradele.

2.5. Kui teatud teenuse kasutamine eeldab eelnevat registreerimist, on spordiklubi liige kohustatud end tähtaegselt registreerima.

2.6. Spordirajatise kasutamist spordiklubi liikme poolt korraldab administratsioon, kes annab spordiklubi liikmele vajadusel informatsiooni ja jälgib sisekorraeeskirja täitmist.

2.7. Spordiklubi administraatoril on õigus spordiklubi liikmelt küsida isikuttõendavat dokumenti, et tuvastada kas liikmekaart kuulub antud spordiklubiga lepingu sõlminud isikule.

2.8. Spordiklubis viibimisel on spordiklubi liikmel võimalus üleriided jätta lukustatud kappi. Spordiklubi ei vastuta riietekappi jäetud väärtasjade eest.

2.9.   Spordiklubil on õigus teha muudatusi rühmatreeningute plaanis.

2.10. Spordiklubil on õigus kuvada klubi liikme foto spordiklubi arvutisse.

2.11. Spordiklubi liikmel on võimalus tasuta väärisesemed hoiule panna fuajees olevasse lukustatavasse hoiukappi.

2.12. Spordiklubi liige on kohustatud suhtuma klubi varasse heaperemehelikult, hoidma korras treeningvahendid, riietusruumis korda vastavalt sisekorra eeskirjale.

2.13. Spordiklubi liige on kohustatud treeningvahendid asetama selleks ette nähtud kohta(hantlid ja kettad jõusaalis alustele, rühmatreeningute treeningu vahendid selleks ettenähtud kohtadele).

2.14.  Spordiklubil on õigus ühepoolselt leping lõpetada, kui spordiklubi liige ei täida lepingu punkti 2.13.

2.15. Spordiklubi liikmel, kellel on kehtiv klubi liikmekaart on õigus kasutada spordiklubi parklat auto parkimiseks ainult treeningajaks ja vabade parkimiskohtade olemasolul.

2.16. Spordiklubil ei ole kohustust tagada klubiliikme liiklusvahendile parkimiskohta.

2.17. Pargitud liikumisvahendi eest treening ajal klubi liikmelt tasu ei nõuta.

2.18. Spordiklubi liige, kellel ei ole võimalust parkimiskoha puudumisel oma sõidukit parkida sisehoovi, võib selle parkida Väike-Rannavärava parklasse või Europarklasse parklasse E-R ajavahemikus 17.00-20.00. Parkimine tuleb aktiveerida klubi administraatori juures.

2.19. Klubi ei vastuta klubi liikme tervisliku seisundi eest ja ei vastuta traumade eest ajal, mil klubi liige viibib klubi territooriumil.

Liikmemaksu tasumine

3.1. Spordiklubi liige tasub liikmemaksu enne spordirajatise kasutamist. Spordirajatise kasutamise eelduseks on spordiklubi liikme poolt tasutud ja spordiklubile laekunud liikmemaks.

3.2. Klubi liikmemaks on kehtestatud üheks aastaks (aastamaks) ja  liikmemaksu on võimalik tasuda perioodiliste maksetena aasta jooksul. Spordiklubi liikmel on võimalus sõlmida liikmemaksu perioodiliseks tasumiseks püsimakse leping pangaga või tasuda perioodiline makse spordiklubi kassasse. Juhul, kui klubiliige soovib tasuda e- arve alusel tuleb edastada klubile maksja arveldusarvenumber, isikukood ja nimi. Maksekuupäevaks saab valida vahemiku 7-15.

3.3. Juba tasutud aastamaksu liikmele ei tagastata ja Force majeure korral perioodi kaarte ei pikendata ega tasaarveldata.

3.4. Otsekorraldusleping on kolmepoolne kokkulepe Klubi, Liikme ja Liikme poolt näidatud panga vahel. Otsekorralduslepinguga annab Liige Klubile korralduse saata Lepingujärgseid makseid kajastavad arved pangale. Seoses sellega võtab klubi liige endale kohustuse varuda maksepäevaks oma arvelduskontole piisavalt raha makse sooritamiseks.

  • Lepingu sõlmimisel tasutakse esimene perioodiline makse spordiklubi kassasse.

3.6. Spordirajatise kasutamise hinnad  määratakse liikmemaksu tasumise hinnakirjaga.  Liikmemaksu tasumäärad asuvad administratsioonis ja spordiklubi kodulehel www.revalsport.ee.

3.7. Hind kehtestatakse lepingu sõlminud spordiklubi liikmele üheks aastaks. Spordiklubil on õigus teha hinnakirjas muudatusi peale ühe lepingulise aasta möödumist, etteteatamisega spordiklubi liikmele 1 kuu ette.

3.8. Kui Spordiklubi liige ei soovi õiguste ja kohustuste lepingut sõlmida tasub ta vastavalt tasumise hetkel kehtivale hinnakirjale.

3.9. Spordiklubil on õigus liikmemaksu mittetasumisel liikme poolt  aastamaks liikmelt sisse nõuda läbi  inkassofirma , kusjuures kõik kulud ,mis on seotud liikmemaksu  sissenõudmisega liikmelt kannab liige.

3.10. Spordiklubil on õigus nõuda viivist õigeaegselt tasumata arvelt 0,2% iga viivitatud päeva eest ja õigus Liikme poolt Lepingus sätestatud maksete tasumisega viivitamisel esitada nõue inkassoteenust osutavale äriühingule viivise sissenõudmiseks. Viivisevõlgnevuse kohta esitab Klubi arve.

3.11. Liikmel  ei ole õigust ilma Lepingut lõpetamata otsekorralduslepingut lõpetada ega muuta.

3.12. Liikmemaksu mitte õigeaegsel tasumisel peatatakse klubiliikmel liikmekaart ja avatakse kolme tööpäeva möödumisel liikmemaksu laekumisest spordiklubi arvele

Lepingu täitmine

4.1. Spordiklubi eeldab, et liikmemaksu tasunud spordiklubi liige kasutab spordirajatist tasutud liikmemaksu perioodil piiranguteta (v.a sisekorraeeskirjades sätestatud),  milleks spordiklubi tagab spordirajatise kasutamise võimaluse tema lahtiolekuaegadel. Kasutada saab kõiki spordiklubi poolt pakutavaid teenuseid, mis on sätestatud lepingus äramärgitud paketiga. Rühmatreeningutesse tuleb eelnevalt aeg broneerida.

4.2 . Spordiklubi  ei piira spordiklubi liikme külastuste arvu ja klubis viibimise aega, kui see ei tulene teenuse olemusest.

4.3. Kui spordiklubi liige soovib peatada spordirajatise kasutamise peab ta sellest esimesel võimalusel informeerima   spordiklubi.

4.4 Lepingut on võimalik peatada 30 päevaks (või 2×15 päeva) Selleks esitab spordiklubi liige administratsioonile kirjaliku avalduse puhkuse kuule eelneval kuul ükskõik millisel kuupäeval. Lepingu peatamise perioodil ei ole spordiklubi liikmel õigust kasutada spordiklubi poolt pakutavaid teenuseid.

Teated

5.1. Pooled informeerivad teineteist lepingu täitmisel olulistest asjaoludest esimesel võimalusel.

5.2. Lepingu  muutmise või lõpetamise teade tuleb esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (kirjalik avaldus, e-kiri, faks).

Lepingu ennetähtaegne lõpetamine

6.2. Spordiklubi lepingut saab enne tähtaegselt lõpetada kahe kuulise etteteatamisajaga. Lõpetamise avaldus tuleb esitada jooksva kalendrikuu 5. kuupäevaks avalduse vormis.  Peale määratud tähtaega esitatud lepingu lõpetamise avaldus hakkab kehtima alles järgmisest kalendrikuust. (Nt. Esitan avalduse 8. märtsil, mis tähendab, et lepingu avaldus on esitatud 3 päeva tähtajast hiljem seega lõppeb leping 1 juunist. Esitades avaldus enne 5. märtsi, lõppeb leping 1. mai)

Lepingu tähtaeg

7.1. Leping  sõlmitakse tähtajaga üks aasta. Kui spordiklubi liige ei ole avaldanud hiljemalt üks kuu enne lepingu tähtaja saabumist soovi leping lõpetada, pikeneb leping ühe aasta võrra.

 

Allkirjastades lepingu annab klubiliige spordiklubile õiguse võlgnevuse korral edastada klubi liikme andmed krediidiinfosse.

Annan Spordiklubi Reval-Sport MTÜ-le nõusoleku võtta minuga vajadusel ühendust läbi e-posti aadressi ning saata mulle uudiseid.

Olen tutvunud ja nõustun Spordiklubi Reval-Sport MTÜ privaatsuspoliitikaga