Spordiklubi harrastajaliikme õiguste ja kohustuste leping

Klubi andmed

Nimi: Spordiklubi Reval-Sport
Registrikood: 80092565
Asukoht: Aia 20, Tallinn 10111
Telefon: 6449052
a/a nr: 221039349731 Swedbank

Lapse ja lapsevanema andmed:

Lapse nimi:

Isikukood:

Treeninggrupi number:

Lapsevanema nimi:

Lapsevanema isikukood:

Postiaadress:

Telefon:

E-mail:

Kinnitan lapse ja enda spordiklubi liikmeks astumise: Jah

Liikmelisuse üldandmed

Lepingu sõlmimise kuupäev
Liikmekaardi nr (täidab klubi):
Liikmetasu:
Liikme pakett:
Lepingu kehtivuse algus:
Lepingu kehtivuse lõpp:
Panga nimetus:
Sularaha ………                                                                        Otsekorraldus……….
a/a nr.
E-arve püsimakse maksekuupäev ……………………. (vahemik 7-15)

 

1.Üldsätted

1.1 Spordiklubi võimaldab oma harrastajaliikmetele( edaspidi liige) kasutada spordirajatist asukohaga Aia 20 /Väike Rannavärava 4 käesolevas lepingus sätestatud tingimustel.

1.2 Pooled juhinduvad käesoleva lepingu täitmisel ka MTÜ põhikirjast, spordiklubi sisekorraeeskirjadest ja spordiklubi poolt kehtestatud liikmetasu määradest (spordiklubi kodulehel www.revalsport.ee.).

2. Poolte õigused ja kohustused

2.1. Spordiklubi võimaldab klubi liikmel kasutada spordirajatist vastavalt Lepingus sätestatule tingimusel, et spordiklubi liige on tähtaegselt tasunud liikmemaksu.

2.2. Spordiklubi liige kohustub spordiklubisse sisenemisel esitama liikmekaardi, mis on personaalne.

2.3. Spordiklubi liikmekaart on kehtiv ainult sellel märgitud isiku suhtes. Spordiklubi liikme õigusi ei saa loovutada ilma spordiklubi nõusolekuta.

2.4. Spordirajatise kasutamine toimub vastavalt sisekorraeeskirjadele ja liikmetasu määradele.

2.5. Kui teatud treeningu kasutamine eeldab eelnevat registreerimist, on spordiklubi liige kohustatud end tähtaegselt registreerima.

2.6. Spordirajatise kasutamist spordiklubi liikme poolt korraldab administratsioon, kes annab spordiklubi liikmele vajadusel informatsiooni ja jälgib sisekorraeeskirja täitmist.

2.7. Spordiklubi administraatoril on õigus spordiklubi liikmelt küsida isikut tõendavat dokumenti, et tuvastada kas liikmekaart kuulub spordiklubi liikmele.

2.8. Spordiklubis viibimisel on spordiklubi liikmel võimalus üleriided jätta lukustatud kappi. Spordiklubi ei vastuta riiete kappi jäetud väärtasjade eest.

2.9.   Spordiklubil on õigus teha muudatusi treeningute plaanis.

2.10. Spordiklubil on õigus kuvada klubi liikme foto spordiklubi arvutisse.

2.11. Spordiklubi liikmel on võimalus tasuta väärisesemed hoiule anda spordiklubi administraatorile.

2.12. Spordiklubi liige on kohustatud suhtuma klubi varasse heaperemehelikult, hoidma korras treeningvahendid, riietusruumis korda vastavalt sisekorra eeskirjale.

2.13. Spordiklubi liige on kohustatud treeningvahendid asetama selleks ette nähtud kohta.

2.14.  Spordiklubil on õigus ühepoolselt leping lõpetada, kui spordiklubi liige ei täida lepingu punkti 2.13.

2.15. Klubi ei vastuta klubi liikme tervisliku seisundi eest, mil klubi liige viibib klubi territooriumil.

3. Liikmemaksu tasumine

3.1. Spordiklubi liige tasub liikmemaksu enne spordirajatise kasutamist. Spordirajatise kasutamise eelduseks on spordiklubi liikme poolt tasutud ja spordiklubile laekunud liikmemaks.

3.2. Klubi liikmemaks on kehtestatud õppeaastaks (aastamaks) ja  liikmemaksu on võimalik tasuda perioodiliste maksetena aasta jooksul. Spordiklubi liikmel on võimalus sõlmida liikmemaksu perioodiliseks tasumiseks  e-arve püsimakse leping pangaga või tasuda perioodiline makse sularahas spordiklubi kassasse.

3.3 Juba tasutud aastamaksu liikmele ei tagastata ja Force majeure korral perioodi kaarte ei pikendata ega tasaarveldata.

3.4 Otsekorraldusleping on kolmepoolne kokkulepe Klubi, Liikme ja Liikme poolt näidatud panga vahel. Otsekorralduslepinguga annab Liige Klubile korralduse saata Lepingujärgseid makseid kajastavad arved pangale. Seoses sellega võtab klubi liige endale kohustuse varuda maksepäevaks oma arvelduskontole piisavalt raha makse sooritamiseks.

3.5. Lepingu sõlmimisel tasutakse esimene perioodiline makse spordiklubi kassasse või vastavalt

esitatud arvele.

3.6. Spordirajatise kasutamise hinnad  määratakse liikmemaksu tasumise hinnakirjaga.  Liikmemaksu tasumäärad asuvad administratsioonis ja spordiklubi kodulehel www.revalsport.ee.

3.7. Kui Spordiklubi liige ei soovi õiguste ja kohustuste lepingut sõlmida tasub ta vastavalt tasumise hetkel kehtivale hinnakirjale.

3.8. Spordiklubil on õigus liikmemaksu mittetasumisel liikme poolt  aastamaks liikmelt sisse nõuda läbi  inkassofirma , kusjuures kõik kulud ,mis on seotud liikmemaksu  sissenõudmisega liikmelt kannab liige.

3.9. Spordiklubil on õigus nõuda viivist õigeaegselt tasumata arvelt 0,2% iga viivitatud päeva eest ja õigus Liikme poolt Lepingus sätestatud maksete tasumisega viivitamisel esitada nõue inkassoteenust osutavale äriühingule viivise sissenõudmiseks. Viivisevõlgnevuse kohta esitab Klubi arve.

3.10. Liikmel  ei ole õigust ilma Lepingut lõpetamata e-arve püsimakse lepingut lõpetada ega muuta.

3.11. Liikmemaksu mitte õigeaegsel tasumisel peatatakse klubiliikmel liikmekaart ja avatakse kolme tööpäeva möödumisel liikmemaksu laekumisest spordiklubi arvele.

4. Lepingu täitmine

4.1. Spordiklubi eeldab, et liikmemaksu tasunud spordiklubi liige kasutab spordirajatist tasutud liikmemaksu vastavalt treeningplaanile.

4.3. Kui spordiklubi liige soovib peatada spordirajatise kasutamise peab ta sellest esimesel võimalusel informeerima   spordiklubi.

5. Teated

5.1. Pooled informeerivad teineteist lepingu täitmisel olulistest asjaoludest esimesel võimalusel.

5.2. Lepingu  muutmise või lõpetamise teade tuleb esitada kirjalikku taas esitamist võimaldavas vormis (kirjalik avaldus, e-kiri, faks).

6. Lepingu ennetähtaegne lõpetamine

6.1. Spordiklubi liige võib erandkorras lõpetada spordiklubi liikmemaksmise teatades sellest spordiklubile 2 (kaks) kuud ette

7. Lepingu tähtaeg

7.1. Leping  sõlmitakse üheks hooajaks (september-mai).

 

Olen tutvunud ja nõustun Spordiklubi Reval-Sport MTÜ privaatsuspoliitikaga